Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum

Bolyai kéziratfeldolgozás
Bolyai János kibetűzött kéziratok

/ a # jel értelmezése Bolyai kézirataiban: megegyezik, azonos, annak tekinthető hogy..stb./  

Jelzet

Kibetűzött szöveg

215

Egy jegy se illik (magára), (hozzátett kül-) tárgyára csak úgy, ha róla mondódik, minden jegy viszony-rész.

445

Csak az a fatális körülmény szúr, fúr most is , mi tanaim kiadásától eddig is mind eltartott, hogy a TAN míg tökélyes rendben, idomban nincs, vagyis míg a kijelentésre is nem tökélyes (bármily tökélyesen tudja is az ember maga, mind értésre, mind kijelentésre nézve, de ha az olvasót is meg nem barátkoztatja még a helyes nyelvvel): olyan mint mikor egy darázsfészekbe nyúl az ember. ...Csak az a fatális körülmény szúr, fúr most is , mi tanaim kiadásától eddig is mind eltartott, hogy a TAN míg tökélyes rendben, idomban nincs, vagyis míg a kijelentésre is nem tökélyes (bármily tökélyesen tudja is az ember maga, mind értésre, mind kijelentésre nézve, de ha az olvasót is meg nem barátkoztatja még a helyes nyelvvel): olyan mint mikor egy darázsfészekbe nyúl az ember.

585

 

Azonban minthogy nyelvünk eddigi állapotjában (abban tudniillik: melyben azt szeretett anyámtól s a dicső magyar nemzettől vettem ) tán egy szabályt sem lehet híven s minden olvasó kedve szerént (szerint) követni, azon egyszerű okból, hogy részint (minden számos fóliántnyi nyelvtanok mellett) tudtomra, s mint hiszem, még eddig egy/etlen(ben) egy/tökélyes nyelv-szabály sem vala- nemcsak magyar, hanem már e földgömböni nyelvtanban is- ami volt is, vagy kivételt szenvedhető határozatlan (az eddig ingadozó, tántorgó elvek szerint kinek-kinek kénye szerint), vagy legalább rossz ízlésű , ami pedig a legveszélyesebb, két(értelmű)-ségnek kitevő volt: könnyen érttetik (könnyű meg-vagy fölfogni- ezzel), hogy tökélyesen szabályszerűleg (tehát következetesen s híven egyidomulag) csak úgy kezdhetnék: ha előbb Euklides(i) vagy mathesisi szellemben és szigorral (rigorral, more geometrico, mit matematcher Strenge) a követett nylevszabályaimat kijelelném. Azonban , részint a nyelvbeli ízetlen bujaság, pazérlás szembetüntetésére, részint az azokkali (dusztig) ismeretségemre, részint világosítására (gyakran zárójelek között) bővön és mind magamnak, mind (kétségen kívül) az olvasónak az unalomig szolgálok

Legnagyobb bajom s hátráltatóm pedig azon legcsekélyebb körülmény: hogy némely gondolatot az eddigi nyelvek több s néha ötvenképp is ki akarnak fejezni - mit csak a gondolatlan nevezhet nyelv-gazdagságnak; a belátó és erősen ízetlen tulajdonnak ismeri el.

603

A magyar nyelvben találhatóak "célszerű jegyek és jelek". Ellentétben a német nyelvvel nagyfokú egységesültség is jellemzi: a magyarok között becsúszott nyelvbeli különbségek sem olyak, hogy külön dialektikus nevet érdemeljenek, sem nem olyak, hogy kevés jóakarattal... el ne enyésztethetnének.

620

Más a nyitanilag tökélyes, vagyis véghetlen szigorrali jeltan, és az érzőszerveink-, vagyis észrevevőképességünkre nézve elég tökélyes jeltan közötti különbség: az utóbbi nemű jeltan által íródnak le a termények, például a világosság, levegő, arany; a cserfa; az oroszlán, aló;...Hol ugyan, ámbár az ily tárgyakról, például a lóról s csak annak idomjáról is nyitani szigorrali jeltant nem lehet adni, sőt oly törekvés éppen célellenes volna- itt nem lévén a természettől tökélyes megállított s áthághatatlan mérték, sőt ahány ló, szigorúan szólva annyiféle mértékű lévén - elég annyira, s oly határok közé szorítva leírni a lovat: hogy azt azonnali világoson és biztoson meg lehessen minden más tárgytól különböztetni.

629

Miután már-természet szerént érzőszereink által, mit tehát itt fölösleges is említeni-egyes képzeteket, ismereteket, észrevételeket szerzettünk magunknak, például hogy a tűzidomú s kinézésű szer a hozzányúlót mindenkor elégette, legalább neki fájdalmat s sebet okozott: ráfogás, vagyis inductio s hasonlat, vagyis analógia által azt hiszzük: hogy minden tűznek látszó szer éget. S ily hitre még az oktalan álalt is eljut. Némely bölcsész azt tartja, állítja: hogy elmélni önkényes, vagyis okos jelek nélkül lehetetlen, vagyis, hogy elmélésre elkerülhetetlenül okos jelek szükségesek. Az azonban nem úgy van. Önszámára, vagyis magában az ember minden okos jelek nélkül is, közvetlenüli világos képzelése által az illető lényeknek s viszonyjaiknak; úgyhogy minden okos jelek nélkül is, oly módon el lehet ugyan jutni mindenik okos ismerethez. Az okos jegyek azonban szükségesek és tömérdek hasznúak s gyönyörűek a gondolatok másokkali közlésére, sőt az önmagávali közlésre nézve is később(i) időben, vagyis azoknak emlékben tarthatására, emlékbe visszahívhatására, idézhetésére, újonnani fölébreszthetésére; csak látható, tapintható s egészében, de nem részeikben véve, mozgékony, vagyis kény szerént hordozható jelek által bitosíthatván az elme szüleményjeit állandóul a feledék, az elvesztés ellen; s azért, minden magos becse, érdeme mellett a szájjali előadásnak, de az elröpülvén, elhangozván, as azután többé nem lévén való: a tudat csak akkor nyeri meg a egész becsét: ha tökélyes jelek által megtestesül....S ha óhajtom jegyemet más által is ugyanoly céllal célra megismertetni s fölvevődni: akkor azon jegy mindenikünkre nézve egy-értelmű jegy lesz. Egyébarányt minden jegy lehet, kény s cél szerént, vagy csak bizonyos ideig, vagy helyig, vagy pedig - bölcs fönnhagyásával csakugyan netalán lehető tökélyesebb általi száműzésének - örökre, legalább az idei életre állandóuli fönnmarasztásra, megtartásra szánt, intézett.

649

A sok kép-, szó-s a periódusok tán csaknem kiállhatatlan hosszadalmasságáért- mit ugyan nagyon jól tudok, hogy tökéllyel, mely egyszerű, merő ellenkezésben áll; s mit mégis magam az írott részekben szándékolva nem kerültem el, részint hogy a cikornyásabb periódusoknak könnyen egybe-szerkeszthetését példával bizonyítsam, részint, hogy ugyanott az eddigi képszókat s néha mesterkélt periódusokat kedvelő divatnak meghódoljak- legelőbb magam is rosszallom, merőben önízlésem elleninek nyilvánítom, és teljes, belső undoromat iránta kijelentem.

658

hogy az egész nyelv együtt legyen, célszerűbbnek s szebbnek látszik a jeltant is egyhuzomban folytatni s a tulajdonképpeni dolog- vagy tárgy- vagy lénytantól el- vagy abból kiválasztva a tökélyes rendszeres előadatban a lénytannak elébe bocsátani"

661

a száj állását szigorúan leírni kényes föladat, mi állásnak legalább megismerésében kétségen kívül sokra kellett azon jeles erőművészeknek menniük: kik állítás szerént mindenféle - hihetőleg azonban az európai nyelveken beszélni, vagyis inkább a föladott szókat kiadni képes gépeket készítettek, mi részben ők messze előhaladván, s mások tanulhatván tőlük: fölösleges új erőt fordítani e tárgyra.

759

E munka (irat) kezdődött Februarius 2-dikán, 1841-ben ( a róla való gondolkodás, réái készülés s elszánás, írása meghatározása pedig az ezelőtti éjjel.

781

 

A magyar betűtár, vagy ÁBC, még pedig, az eddigi vagy jelen divatszerű magyar tehát az e célra mintegy teremtettnek látszó latinos, és így, amennyiben báris eddigelé nem némi eltérések nélkül, a művelt emberiség nagyobb része által ilyek használódnak földivilág/ban/ betűk kiművölése által, csaknem önként vagy természetesen, idom-vagy alakult, vagy képződött, ezennel, vagy egyszerre -még kevéssé járatosok által is - nagyon könnyön megszokható, söt már csaknem minden értelmezvény nélkül is azonnal megismerhető, nagyon valószínűleg a legelső s egyetlen tökélyes, és tehát egyedül is üdvös a Földgömbön.

ÉS MAGYAR-HANGZÁS-TAN. EZEKREI VEZÉR-TANNAL A MEGKEDVELŐ SZÁMÁRA. ...nyelünk gyökszavait kell kifürkészni: mit, ahhozi józan tapintattal többnyire többnyire ugyan nem is bajos elérni, ha szinte van is néha oly származatnak látszó szó is, melynek származását, s tehát értelmét, gyökét elég biztoson ma már nem tudhatni, vagyis melynek gyöke, eredeti, vagy hajdoni értelme homályos, és csak hozzávetőleg kísértődhetik meg annak jelentése kipuhatolása....még fiatal koromban valami tani eszméimet akarván, mégpedig lehető jól, tehát jó írásmóddal följegyezni, s csakhamar észrevévén a nyelv tökélyetlenségét, azonnal átláttam s meg is állítottam önszámomra a fő elveket is 1823-ban

782

Magyar nyölv (ugyan) úgynevezett míveltségnek, nem sok évi pallérozás [nyelvújítás] után szinte áll, sőt hiszem, éppen áll a fokán, melyen állnak legmíveltebb nyölvek, úgyhogy elméleteket (csak legyenek előbb ilyenek készen) magyarul is kijelenteni, s megérteni jelöket, vagyis másokban is oly elméleteket okozni, éppen úgy lehet, mint más akármely nyölven.

812

Szellemi állapotunk, azaz gondolat-,érzet-s akarat(a)inkat ugyan kijelenthetjük vagy nyilváníthatjuk bármely érzőszereinköt illető tárgyak, azaz tapintható vagy tapogatható, tátható, szagolható, ízelíthető tárgyak által.

842

 

Jelen állapotjával egy előttem ösmeretes nyölvnek is meg nem elégedhetni, hanem fősöbb mathesisi tökélyt, finomságot, kívánni elég ok van, s az ügy s cél szentség határoz, kötelez réá: ugyanis az igazi mathesisi, vagyis isteni elme nem elégszik meg azzal, hogy megértethesse, közölhesse elmékleteit....s viszont, hogy megértsen mást, hanem kívánja a mondandókat mthesisi csinnal, tökélyvel is jelelni...

Nyölv (nem egyéb) jegytan(latinul definitiones) a része, mi néhány szó s szókat (csoport, össz-rakat által), miknek a többi szó s szók értelmöket tanítja: miszerint világos és kétségen külüli, hgy az egész nyölvnek a tanban előforduló szükséges része a jegytanba való.

845

miután egy néhány közelebbről érdekesebb nyölvvel némileg, meglehetősen ismeretes vagyok (magyar, német, latin, frank, olasz, román) még más nyölvet akarok tanulni, egyik különösön a sinai és japán lenne..

nyi=mennyi= hozzá társított számérték, menyniség

kályha szó eredete cahle=cserép. A Bolyai János által alkalmazott gyorsírás, vagy jelrendszer értelmében a továbbiakban a kem szó jelentése kemence

 

-- ITM --