Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum

Bolyai kéziratfeldolgozás
Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai

A két Bolyai matematikai és műszaki kérdéseken kívül a tudományok majd minden területét mélyrehatóan vizsgálta: nyelvészet, történelem, filozófia, világnézeti kérdések, erkölcstan, politika, pedagógia, orvosolás, irodalom, zene, művészetek. Sok újat alkottak, sok olyan felfedezést tettek, ami talán az abszolút tér leírásához hasonlóan, első felfedezésnek számít.
A nagy enciklopédikusokhoz hasonlóan Bolyai János éveken keresztül próbálkozott összefoglalni az emberi tudásanyag minden területét. Gondolatait az életműnek szánt " Tan " c. munkában kívánta rendszerezni, de egy-egy nagyobb nekirugaszkodása után szembesülnie kellett a kitűzött feladat megoldhatatlanságával. Közel tíz ezer oldal őrzi fejtegetéseit a tudományok legkülönbözőbb területeiről.
Dr. Kiss Elemér nek oroszlánrésze van abban, hogy a nemzetközi matematikus társadalom a közelmúltban megismerhetett egy jelentős mennyiségű becses jegyzet et Bolyai János matematika vonatkozású kézirataiból. 1999-ben megjelent könyve, a Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából (Akadémiai Kiadó) tulajdonképpen az első válasz arra kérdésre, amelyre az akadémia százharmincöt éven át nem válaszolt a külföldi matematikusoknak, nevezetesen: mit tartalmaznak a Bolyai-kéziratok? Kiss Elemér munkája angol nyelven is megjelent, így nincs már nyelvi akadálya annak, hogy a Bolyai János algebrai és számelméleti munkái is világszerte ismertté váljanak.
Közel fél évszázados munkásság eredményeként Erdély jeles történésze -Benkő Samu- elkészítette a Bolyai János kéziratainak katalógusát, megfejtette Bolyai János írásjeleit, kibetűzött két kötetre való szöveget a nem matematika vonatkozású kéziratokból. A z Erdélyi Múzeum Egyesület kiadásában 2003-ban napvilágot látott az I. kötet:

Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. I
Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz
szerkesztette: Benkő Samu
Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2003

címen, amelyet Benkő Samu állított össze. A kötet megjelenését támogatta az OTKA, az Arany János Közalapítvány, témavezetője pedig Szász Zoltán, a MTA Történettudományi Intézet munkatársa volt. A kötet bevezetőjéből megtudjuk, hogy a kiadvány I. kötete csak a kéziratok egy részét öleli fel, de további kibetűzött szövegeket Benkő Samu CD-én tárolva elhelyezett az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Teleki-Bolyai Könyvtár állományában, ahol bárki számára kutathatóak ezek a szövegek is.
Tekintettel a 2002-es Bolyai évet követő érdeklődésre, valamint az eredeti kéziratok elég körülményes hozzáférésére, szeretnénk a Bolyai János filozófiai munkássága iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, doktorandusok, pedagógusok rendelkezésére bocsátani egy olyan útmutatót, ami tájékoztatást ad:

•  a több mint tízezer oldalas kézirathagyatékban tárgyalt legfontosabb témakörökről (1. sz. lista)

•  1-1175-ig terjedő folyószámozással ellátott kéziratok témakör szerinti besorolásáról (2. sz. lista). Itt jegyezzük meg, hogy 30 számmal kevesebb jelzet van, mint a lapokra írt utolsó jelzetszám mutatja. Az utolsó jelzetszám 1175, ezzel szemben mindössze 1130 iratot látott el jelzettel Benkő Samu. A különbséget egyelőre nem sikerült kideríteni.

•  A Benkő Samu által szerkesztett kötet fejezeteiről, és az azokban közzétett kibetűzött kéziratokról. (3. sz. lista)

 

Az eredeti kéziratokat (és fénymásolatukat) Marosvásárhelyen őrzi a Teleki-Bolyai Könyvtár.
A MTA Könyvtárának Kézirattárában fénymásolatban hozzáférhetőek.
A MTA Könyvtárának Mikrofilmtárában (pozitív és negatív változatban egyaránt) mikrofilmen olvasható a teljes Bolyai kézirathagyaték. ( 4. számú lista). Az 5. számú listába azokat a jelzeteket gyűjtöttük egybe, amelyek nyelvészeti kérdéseket tárgyalnak tekintettel arra, hogy maga Bolyai ezeket a gondolatait tekintette a közjó szempontjából a legjelentősebbnek. k26 tekercsen a mikrofilmkockák az eredeti kéziratok jelzetének megfelelő sorrendben követik egymást. Vannak hiányzó kéziratok, aminek helyén az a néhány soros kéziratleírás található, amit Benkő Samu az 1950-es években mindenik jelzetről készített.

1. lista. Bolyai János marosvásárhelyi kéziratainak tematikája (Összeállította Benkő Samu)

2. lista. Bolyai János kéziratainak listája folyószámozással és tematikai megjegyezéssel

3. lista: Az Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadványában közreadott kibetűzött kéziratok jelzete

4: lista: A MTA Mikrofilmtárában lévő tekercsek és a filmkockákon lévő Bolyai János kéziratainak jelzete

5. lista: Bolyai János kéziratainak tematikus listája

6. lista: Kibetűzött Bolyai János kéziratok (szerkesztés alatt)

 

-- ITM --