Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
A Bolyai kutatás nemzetközi fontossága

Kutató toborzó

FELHÍVÁS TUDOMÁNYTÖERTÉNETI KUTATÁSRA

Bolyai Farkas kézirathagyatéka a
Marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtárban
Másolatban a MTAK Mikrofilmtárában

A Bolyaiak - apa és fiú - munkásságát magába foglaló több mint tízezer oldalas teljes kéziratanyag ma már bárki számára hozzáférhető. Az eredeti iratok tulajdonosa a Marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár. Kultúr-diplomáciai erőfeszítésének köszönhetően, fénymásolatban és mikrofilmen a MTAK Kézirat- és Mikrofilmtára is őrzi a két Bolyainak - ezúttal teljes - szellemi hagyatékát. De mit tartalmaznak részleteiben az iratők? 1867-től kezdődően - az Appendixről ekkor szereztek tudomást a német, majd francia és itáliai matematikusok - a nemzetközi matematikus társadalom mindent elkövetett, hogy betekinthessen a két matematikus kézirathagyatékába. Az évekig tartó sikertelen levelezés után - részint a Marosvásárhelyi Ref. Koll. vezetőségével, részint Eötvös Józseffel, a római akadémia matematika osztálya elnöke Magyarország közoktatási miniszteréhez fordult azért, hogy betekinthessenek az évszázad legnagyobb matematikusainak kézirataiba, sikertelenül. A több mint tizenötezer oldalnyi kézirathagyaték legnagyobb része mindmáig kiadatlan. A jó hír az, hogy a Bolyai Farkas kéziratainak részletes tartalma és jelzete, lelőhelye megjelent nyomtatásban. ( Egy halhatatlan erdélyi tudós- Bolyai Farkas , Akadémiai Kiadó, 2002. A kötet megrendelhető telefonon a Budapesti Teleki Téka könyvesboltban tel: 267-6996, akik postán elküldik a megadott címre)
A két Bolyai matematikai és műszaki kérdéseken kívül a tudományok majd minden területét mélyrehatóan vizsgálta. A mai gimnáziumi, egyetemi diákság számára is izgalmasak lehetnek egy 200 évvel ezelőtti diák történelem, vallástan órán készült jegyzetei, vagy vándordiáksága alatt összegyűjtött emléklapok, erkölcstani gondolatai, vagy egy tanár tanévnyitó, gyászbeszédei, természetgyógyászati ötletei, zenészeti, erdészeti meglátásai, és a sort folytatni lehetne. Csupán ízelítőül említünk egy igen érdekes és terjedelmes (feldolgozásra váró) kéziratot: "Egy s más anekdotáknak s társaságbéli beszédeknek matériai [leírása] melyeket jegyezni kezdettem egy darab időtől fogva, amint hallottam itt, amott" (Összefűzve a 92. old.) Bolyai Farkas sok újat alkotott, sok olyan felfedezést tett, amik talán az abszolút tér leírásához hasonlóan, első felfedezésnek számít. Tekintettel a szűkös anyagi lehetőségekre, a tudománytörténeti kutatások támogatásának a teljes hiányára, nem sok remény van arra, hogy a több évszázados kincsünk- a Bolyai hagyaték - valaha is kiadásra kerül, hacsak nem gondoskodunk mi, egyetemek, könyvtárosok, főiskolák, kutatók, tanárok, pedagógusok arról, hogy saját diákjainkat mozgósítsuk és közösen,- "társadalmi munkában" - legalább néhány lépést tegyünk a feldolgozás terén. Ha tehetséges, érdeklődő diákok, hallgatók legalább egy oldalt kibetűznek valamelyik Bolyai kéziratból, azt szaktanáruk segítségével értelmezik, értékelik, majd lemezen (E-mailben) elküldik a Bolyai Pedagógiai Alapítványnak, úgy lehetővé válik az, hogy valaha a kéziratok kiadásra kerüljenek. Az így összegyűjtött anyagot a Magyar Tudománytörténeti Intézet rendelkezésére bocsátjuk, aki tudománytörténeti ritkaságként fogja közreadni az ily módon összeállt szöveget. (a szerző neve alatt)
Egy másik megjelenési lehetőség az, hogy a kibetűzött és esetleg értelmezett szövegrészek felkerülnek a BOLYAI PEDAGÓGIAI ALAPÍTVÁNY honlapjára ( www.bolyaitestamentum.hu ), ami most áll kialakítás alatt.
A miskolci politológia szak hallgatói máris vállalkoztak pld. Bolyai Farkas szónoklattani szövegeinek értelmezésére. A nagybányai egyetemről is vannak jelentkezők a matematika és csillagászattani kéziratok feldolgozására. Ez nem jelenti azt, hogy nem foglalkozhatnak többen is ugyanazzal a témakörrel. Azért van szükség arra, hogy alapítványunknál lajstromozzuk a vállalásokat, hogy elkerüljük a párhuzamos kibetűzéseket. Az értékelésben mindenki rész vehet.
Az erdélyi EMI lelkes tagsága szintén részt kíván venni e kutatómunkában. Levelükből idézek : "lelkes, kepzett erdelyi magyar fiatalok vagyunk, akik szolgálatába állunk a magyarsagnak, bármikor, bárhol lehetőség adódik arra. Ugyhogy a valaszom az, hogy IGEN, szeretnenk részt venni a Bolyai- kéziratok kibetűzeseben..."
Várhatóan a szegedi, marosvásárhelyi, budapesti egyetemi, gimnáziumi diákok is csatlakoznak a kézirat-feldolgozó mozgalomhoz. A kézirathoz rendkívül egyszerűen lehet hozzájutni, a MTA Mikrofilmtára vagy mikrofilmen, vagy fénymásolatban elküldi a kiválasztott jelzetű kéziratokat, a budapestiek, pedig nagyon jó minőségű filmolvasóval a mikrofilmtárban dolgozhatnak.
Bármiben szívesen állok rendelkezésre, akár a kézirat fénymásolatának postázására is minden érdeklődő számára

Oláh Anna
Bolyai kutató, Bolyai Pedagógiai Alapítvány alapítója

  • Kutatói megállapodás

 

Bolyai Pedagógiai Alapítvány
1088 Budapest, Baross u. 48
00-36-1-317-80-34
olahanna@externet.hu

KUTATÓI MEGÁLLAPODÁS

1. Alulírott.................................................................

ezennel kijelentem, hogy részt kívánok venni a Bolyai Pedagógiai Alapítvány által indítványozott, támogatott és koordinált Bolyai -kézirat feldolgozásban.
Az alapítványtól kapott kéziratmásolatokat kibetűzöm és záros határidon belül - ha módomban áll- szakmailag értékelem.
A feldolgozott (kibetűzött) kéziratokat az alapítvány rendelkezésere bocsátom (számítógépesen szerkesztve WORD dokumentumként).
Hozzájárulok azok internetes, vagy egyéb kiadványi formában történő megjelenéséhez.

2. Az alapítvány vállalja a kéziratok másolatának beszerzését és azt, hogy a kutatási eredményeket saját honlapján közli, frissíti. (a kutatók neve alatt).
Miután a munka megjelent a Bolyai Pedagógiai Alapítvány honlapján, a kutató az általa végzett kutatások eredményeit (a kibetűzött kézirattal együtt) bármilyen publikációhoz, egyéb kutatáshoz felhasználhatja.

Zárug Péter Farkas politológus
Miskolci Egyetem
kuratóriumi elnök
Oláh Anna fizikus
Bolyai kutató
alapító

Kutatói adatlap:

Amennyiben részt kíván venni a kutatásban, kérem töltse ki az adatlapot és küldje el Alapítványunkhoz.

Név :

Fotó

Cím :

Város:

Ország:

Munkahely:

Beosztás:

Szakterület:

Bolyai-kutatási szakterület:

Feldolgozott iratok jelzete:

A kibetüzés, feldogozás várható időpontja :

Ide vágó publikációk:

Egyéb közlendők :

Budapest, 2004 ..................................................

-- ITM --